clematis bill mackenzie

clematis tangutica ''bill mackenzie''

 


 

clematis princess diana

clematis (Texensis) ''princess diana''

 


 

clematis venosa violaceaclematis viticella "venosa violacea"

 


 

clematis vitalbaclematis vitalba